Skip to main content
BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis
2021 10 01

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybės įmonės „Oro navigacija“ prekių pirkimo pardavimo elektroninėje parduotuvėje ans.lt taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato toliau nurodytų prekių pardavimo organizavimo valstybės įmonėje „Oro navigacija“ tvarką ir sąlygas.

2. Taisyklėse naudojamos šios sąvokos:

2.1. Pardavėjas – valstybės įmonė „Oro navigacija“, juridinio asmens kodas 210060460, PVM mokėtojo kodas LT100604610, adresas Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius.

2.2. ans.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu ans.lt.

2.3. Pirkėjas – 1) bet kuris veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis (nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus) fizinis asmuo, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų anksčiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

2.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

2.5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

2.6. Taisyklės – šios Valstybės įmonės „Oro navigacija“ prekių pirkimo pardavimo elektroninėje parduotuvėje ans.lt taisyklės.

2.7. Paskyra – Pirkėjo registravimosi ans.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).

2.8. Pirkimo pardavimo sutartis – Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis sudaryta pirkimo pardavimo sutartis.

2.9. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuris nustato asmens duomenų naudojimo tikslus ir apimtį, pirkėjų teisių ir asmens duomenų apsaugos priemonių įgyvendinimo bei atsakomybės už saugumo pažeidimus tvarką naudojantis ans.lt.

2.10. Prekė (-ės) – pirkimo pardavimo sutarties, sudarytos Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis, dalykas, tai yra neišimtas (-i) iš apyvartos daiktas (-ai), kurį(-iuos) Pardavėjas jau turi ar sukurs ateityje. Prekės tiekiamos popierine arba elektronine forma. Prekės, skirtos parduoti elektroninėje parduotuvėje ans.lt – tai oro navigacijos informacijos leidiniai, žemėlapiai.

2.11. Prekių atsiėmimo vieta – Pardavėjo adresu Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius.

3. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę Pirkėjo registracijos metu „Susipažinau su prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje ans.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu pardavimu ans.lt susijusios sąlygos.

4. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta tvarka.

5. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

II SKYRIUS. PREKIŲ UŽSAKYMAS, PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

6. Pirkėjas gali užsisakyti prekes ans.lt internetu, užsiregistruodamas ans.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);

7. Pirkėjas, užsisakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.

8. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir mokėjimo atlikimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra sudaryta pirkimo pardavimo sutartis. Pardavėjas siunčia užsakymo patvirtinimą Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

9. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas ans.lt duomenų bazėje kol galioja Pirkėjo paskyra.

III SKYRIUS. PIRKEJO TEISĖS IR PAREIGOS

10. Pirkėjo teisės:

10.1. pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas ans.lt Taisyklių nustatyta tvarka;

10.2. atsisakyti užsakymo Taisyklių nustatyta tvarka;

10.3. atsisakyti sutarties Taisyklių nustatyta tvarka;

10.4. pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

10.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

11. Pirkėjo pareigos:

11.1. Pirkėjas, naudodamasis ans.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų ans.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

11.2. Pirkėjas privalo priimti užsakytas ir apmokėtas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

11. Pardavėjo teisės:

11.1. keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų ans.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti ans.lt esančių elementų išdėstymą;

11.2. sustabdyti arba nutraukti ans.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami;

11.3. paslaugų teikimo sąlygoms pasikeitus iš esmės, pvz., dėl teisės aktų pasikeitimo ir pan., Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų ans.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį. Jei per laiką nuo užsakymo pateikimo iki apmokėjimo momento Pirkėjas išreiškia nesutikimą su pasikeitusiomis sąlygomis, jo užsakymas anuliuojamas;

11.4. nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis ans.lt arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą, jei Pirkėjas bando pakenkti ans.lt darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų;

11.5. iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 14.1 ar 14.2 papunkčiuose nurodytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas;

11.6. kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 14.1 ar 14.2 papunktyje nurodytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, i) jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo arba ii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu arba iii) jei Pirkėjas nesutinka, kad Pardavėjas nurodytais tikslais tvarkytų jo asmens duomenis;

11.7. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose ans.lt dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

12. Pardavėjo pareigos:

12.1. Taisyklėse ir kitų ans.lt dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis ans.lt teikiamomis paslaugomis;

12.2. aiškiai ir suprantamai ans.lt suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje;

12.3. gerbti Pirkėjo privatumą. Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

12.4. Taisyklių numatytomis sąlygomis pateikti Pirkėjo užsakytas ir apmokėtas prekes, tai pat priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

12.5. pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę, jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

12.6. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

12.7. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui nustatytas pareigas.

V SKYRIUS. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

13. Prekių kainos ans.lt suformuotame užsakyme nurodomos eurais, be PVM.

14. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

14.1. naudojantis elektronine bankininkyste;

14.2. banko pavedimu;

14.3. grynaisiais pinigais ar banko kortele prekių atsiėmimo vietoje.

15. Kai Pardavėjas gauna įmoką už prekes, patvirtinamas prekių užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

16. Pirkėjas, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo užbaigimo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

17. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, jis gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

VI SKYRIUS. PREKIŲ PRISTATYMAS

18. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, įvardytų Taisyklių 19 – 21 punktuose.

19. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo paslaugą:

19.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

19.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

19.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

20. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių atsiėmimą viename iš Lietuvos pašto skyrių:

20.1. Prekių atsiėmimo sąlygas nustato Lietuvos paštas.

20.2. Prekes gali atsiimti ne tik užsakyme nurodytas gavėjas bet ir užsakymo pateikimo metu nurodytas kitas asmuo. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Lietuvos pašto darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

20.3. Pristatymo mokestis nurodomas užsakymo metu.

21. Prekės gali būti pristatomos elektroniniu būdu, Pirkėjui paspaudus Pardavėjo jam atsiųstą nuorodą.

22. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

23. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

24. Prekių atsitiktinio sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

VII SKYRIUS. TEISĖ ATSISAKYTI PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIES, PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TVARKA

Teisė atsisakyti pirkimo pardavimo sutarties

25. Pirkėjas, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje nurodytų sutarčių.

26. Apie pirkimo pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu [email protected] Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia Pirkėjui elektroniniu paštu patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

27. Pasinaudoti pirkimo pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas taip: a) kai sudaroma pirkimo pardavimo sutartis – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę; b) jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; c) jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį; d) jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.

28. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo pardavimo sutarties kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

29. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

30. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo  priėmimo dokumente arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

30.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

30.2. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

30.3. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

31. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 30 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 30 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 30 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.

32. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

32.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu [email protected], pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;

32.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą;

32.3. pateikti laisvos formos prašymą.

33. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei prekės buvo pateiktos elektroniniu būdu, t. y. siunčiant nuorodą arba Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

34. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis. Grąžinant prekes vadovaujamasi Taisyklių 39-46 punktais.

35. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

36. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes

37. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu [email protected] arba paskambinęs telefono numeriu +370 706  94 613. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka

38. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas.

39. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

40. Pirkėjas, pasinaudojęs Taisyklių 25-37 punktuose numatytomis teisėmis, turi įvykdyti Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl prekių grąžinimo ir laikytis jose numatytos tvarkos.

41. Pirkėjas grąžina prekes savo sąskaita pristatydamas jas Pardavėjui, grąžindamas per kurjerius arba išsiųsdamas paštu. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris nurodomas Pardavėjo Pirkėjui siųstame patvirtinime apie pranešimo dėl sutarties atsisakymo gavimą.

42. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

43. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

44. Pasinaudojus Taisyklių 25-36 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, administracinis mokestis, jei buvo taikytas, prekės pristatymo išlaidos. Pasinaudojus Taisyklių 37 punkte įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, administracinis mokestis, jei buvo taikytas, prekės pristatymo išlaidos, prekės grąžinimo išlaidos.

45. Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 37 punktui.

46. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

VIII SKYRIUS. ATSAKOMYBĖ

47. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis ans.lt.

48. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei ans.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie ans.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

49. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

50. Jei ans.lt pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

51. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo Partnerių, kurių prekes ar paslaugas Pirkėjas užsisako naudodamasis ans.lt, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

IX SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

52. Pardavėjas Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjui jo registracijos metu ar jam užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu.

53. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjui šiuo el. paštu: [email protected]

54. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pardavėjas turi teisę keisti ir (arba) papildyti Taisykles

55. Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

56. Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių vykdymo, sprendžiami Šalių derybomis. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

57. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl ans.lt įsigytos prekės Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p.: [email protected], tel. (8 5) 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt; taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse, arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.